Karta Shqiptare e te Drejtave te Pacientit

1- E drejta për Masat Parandaluese
Çdo pacient ka Të drejtën e një shërbimi të duhur me qëllim parandalimin e sëmundjeve.
Shërbimet shëndetësore kanë për detyrë ndërgjegjësimin e njerëzve, duke garantuar 
procedurat shëndetësore në intervale të rregullta kohore, falas për grupe popullatash në
rrezik, ku rezultatet e kërkimeve shkencore dhe novacioneve teknologjike të jenë të
vlefshme për të gjithë.

Na vizitoni në

Na kontaktoni

Lagja: "Partizani", Spitali Rajonal Vlore.
Email : spitalivlore@shendetesia.gov.al
Telefon: +3553322657